• Hotel 1
 • Hotel 1
 • Hotel 1
 • Hotel 1

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym obiekcie noclegowym prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu noclegowego „ZORZA” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę należności za pobyt w obiekcie noclegowym „ZORZA”. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 1. Obiekt noclegowy „ZORZA” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz złożenie podpisu w księdze meldunkowej.
 3. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby hotelowe.
 4. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00 dnia następnego.
 5. Zameldowanie w obiekcie noclegowym „ZORZA” możliwe jest do godz. 21.00.
 6. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój – przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, obiekt noclegowy „ZORZA” nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 8. Życzenie przedłużenia pobytu gość hotelowy powinien zgłosić do godz. 10.00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Będzie ono spełnione w miarę istniejących możliwości.
 9. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu pokoju.
 10. Dzieci poniżej 12-go roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 11. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 12. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt noclegowy „ZORZA” może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu noclegowego „ZORZA”, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu noclegowego „ZORZA”.
 13. Obiekt noclegowy „ZORZA” może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.
 14. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do 22.00.
 15. Obiekt noclegowy „ZORZA” nie akceptuje obecności zwierząt.
 16. Obiekt noclegowy „ZORZA” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową.
 17. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
 18. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obiekt noclegowy „ZORZA” może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 19. Na terenie obiektu panuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku stwierdzenia faktu palenia tytoniu wewnątrz budynku, obiekt zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkowe sprzątanie pomieszczenia wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek.
 20. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 21. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 22. W pokojach tak i jak w całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność firmy „ZORZA”. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
 24. Obiekt noclegowy „ZORZA” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem obiektu.
 25. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do obsługi obiektu, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 26. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.